Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Detaljplan 6 (Grönö), Detaljplan för Del av Horn 1:262 m.fl., Västerviks kommun, Kalmar län 

Syftet med detaljplanen är att reglera byggrätten för befintliga fastigheter på Grönö. Vidare är syftet att säkerställa skyddsvärd natur och möjliggöra för rekreation och friluftsliv samt att bevara och utveckla den värdefulla miljön runt Spårösund. Planen möjliggör för lägerverksamhet, vandrarhem och mindre konferensanläggning på fastigheten Horn 1:5.

Planen reglerar i huvudsak befintliga förhållanden.

Planområdet är belägna på Hornslandet cirka tio kilometer söder om centrala Västervik. För området gäller fördjupningen av översiktsplanen som tagits fram för Hornslandet, antagen 2009-01-29. Då planen påbörjades innan 2 maj 2011 upprättas planen enligt Plan- och Bygglagen 1987:10. Planförslaget följer intentionerna i kommunens översiktsplan samt i fördjupningen av översiktsplanen för Hornslandet.

Efter granskning under slutet av år 2016 har planhandlingarna uppdaterats. Länsstyrelsen har den 9 mars 2017 fattat beslut om att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet.

Planen har antagits av kommunfullmäktige den 27 mars 2017.

Planen har överklagats. Det är två beslut som överklagats: Regeringen (länsstyrelsens beslut om strandskydd) och Mark- och miljödomstolen (kommunens beslut om att anta detaljplanen). Beslutet om strandskyddet har överklagats av Sveriges Ornitologiska Förening. Handläggare är Astrid Överholm telefon 08-405 81 03. Ärendenummer är M2017/00922/ME. Besked om möjlig beslutstidpunkt saknas. Beslutet om att anta detaljplanen har överklagats av två privatpersoner

Antagandehandlingar

Plankarta (pdf 2,5 MB)

Planbeskrivning (pdf 1,2 MB)

Utlåtande efter utställning

Naturvärdesinventering (pdf 3,9 MB)

Behovsbedömning (pdf 170 kB)

planforfarande

Har du frågor om planen så kontakta: 

planarkitekt Daniel Niklasson, 0490-25 40 63, daniel.niklasson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 16 oktober 2014
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)