Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gamla vattentornet i Västervik, del av Västervik 4:2

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

INFÖR ANTAGANDE. För gamla vattentornet och delar av fastigheten Västervik 4:2 pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan. Planens syfte är att planlägga gamla vattentornet, samt i området närmast tornet komplettera med nya byggnader, för i första hand ändamålen bostad och kontor.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari 2018 § 8 att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, i Västervik. 

Planområdet omfattar ett område kring gamla vattentornet på "Kattkulleberget" Planområdet avgränsas av Smedjegatan/ Norra Bangatan/Repslagaregatan i norr och öster, befintlig bostad och Kattkullegatan i väster samt en skogsdunge i söder. Vattentornet byggdes 1905 och ersattes 1958 när det nya vattentornet vid infarten till Västervik var klart. Vattentornet har stått oanvänt med eftersatt underhåll sedan dess. Under 2009 visade en exploatör intresse för att omvandla vattentornet till bostäder/kontor.

Området är idag inte planlagt mer än som "vattentorn" men ligger enligt kommunens tätortsstudier inom mark för bostäder. Avstyckningen av tomt inverkar inte i någon större utsträckning på tillgängligheten till angränsande naturområde.

Planens syfte är att planlägga gamla vattentornet, samt i området närmast tornet komplettera med nya byggnader, för i första hand ändamålen bostad och kontor. Ombyggnation, tillbyggnad och omgivande bebyggelse ska ta hänsyn till stadsbilden och till de kulturhistoriska värdena för tornet genom storlek, fasadmaterial m.m. Bebyggelsen ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet.

Ett genomförande av detaljplanen möjliggör att området och kvarteret får ett tillskott av förnyad livskraft och förtätning med bibehållen karakteristisk naturmiljö samt att vattentornet kan bevaras och leva vidare med ny samhällsfunktion.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900). När detaljplanen skickades ut på samråd gjordes den det som ett standardförfarande. Planförslaget visade sig ha ett stort allmänt intresse, därför väljer kommunen att byta från standardförfarande till ett utökat förfarande.

Nästa steg

Detaljplan för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 har varit utställd på granskning  mellan 3 februari t.o.m. 24 februari 2020. Inkomna synpunkter behandlas nu och planhandlingarna bearbetas inför antagande under våren 2020.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Gabriel Helgesson, planarkitekt, e-post gabriel.helgesson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 68.

Sidan senast granskad den 18 mars 2020
Innehållsansvarig: Gabriel Helgesson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.