Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

ÖVERKLAGAD. I fritidhusområdet Fiskartorpet på Gränsö pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan. Vårt syfte med planen är att göra det möjligt att utveckla ett befintligt fritidshusområde. Därtill ska ett allmänt tillgängligt strandområde säkras.

Fastighetsägare inom planområdet har ansökt om ny detaljplan. Detta för att ge en utökad byggrätt inom området.

Med gällande planer har flera av fastigheterna inom området begränsade möjligheter. Stora delar av fastigheterna är belagda med byggnadsförbud. Det blir därmed svårt att till exempel komplettera fastigheten med garage eller förråd. Möjligheten att bevilja undantag från planbestämmelser har minskat något jämfört med för några år sedan. En ny detaljplan krävs därmed för att skapa förutsättningar för en utveckling av området.

I samband med att planen tas fram ska även delar av en gällande plan från 1960 upphävas. Allmän platsmark i form av naturmark, samt i mindre grad vägmark, utgår.

Planområdet omfattar fritidshusområdet Fiskartorpet som är beläget på östra sidan av Gränsö, ca 5 km öster om centrala Västervik. Även kommunala fastigheten Gränsö 1:1 berörs i mindre grad.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med standardförfarande. Kommunen avser upphäva strandskyddet inom delar av planområdet.

Detaljplan för Gränsö 1:38 m.fl. (Fiskartorpet, Gränsö) har varit utställd på granskning mellan 23 april - 10 maj 2019. Planen antogs av Kommunstyrelsen den 22 oktober 2019. Mötesprotokollet anslogs den 25 oktober. Beslutet att anta detaljplanen överklagades av en sakägare till mark- och miljödomstolen.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 25 oktober 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun