Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

GRANSKNING. I fritidhusområdet Fiskartorpet på Gränsö pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan. Vårt syfte med planen är att göra det möjligt att utveckla ett befintligt fritidshusområde. Därtill ska ett allmänt tillgängligt strandområde säkras.

Fastighetsägare inom planområdet har ansökt om ny detaljplan. Detta för att ge en utökad byggrätt inom området.

Med gällande planer har flera av fastigheterna inom området begränsade möjligheter. Stora delar av fastigheterna är belagda med byggnadsförbud. Det blir därmed svårt att till exempel komplettera fastigheten med garage eller förråd. Möjligheten att bevilja undantag från planbestämmelser har minskat något jämfört med för några år sedan. En ny detaljplan krävs därmed för att skapa förutsättningar för en utveckling av området.

I samband med att planen tas fram ska även delar av en gällande plan från 1960 upphävas. Allmän platsmark i form av naturmark, samt i mindre grad vägmark, utgår.

Planområdet omfattar fritidshusområdet Fiskartorpet som är beläget på östra sidan av Gränsö, ca 5 km öster om centrala Västervik. Även kommunala fastigheten Gränsö 1:1 berörs i mindre grad.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med standardförfarande. Kommunen avser upphäva strandskyddet inom delar av planområdet.

Detaljplan för Gränsö 1:38 m.fl. (Fiskartorpet, Gränsö) ställs ut på granskning mellan 23 april- 10 maj 2019.

Synpunkter

Välkommen att tycka till om planförslaget senast den 10 maj 2019. Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 18 april 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun