Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ändring av detaljplan för Hammarsbadet Gamleby 2:1 m.fl.

Granskning

Syftet med ändringen är att tillåta långtidsuppställning av husvagnar samt så kallade villavagnar i norra delen av Hammarsbadets camping.

Denna ändring innebär att enbart de ändrade bestämmelserna i befintlig plan beskrivs. Dessa ska läsas tillsammans med de ursprungliga planhandlingarna.

Planområdet ligger i östra delen av Gamleby och gränsar till Gamlebyviken.

Detaljplanen fastställdes 1995 och omfattar själva campingområdet. Översiktsplanen anger att ” Besöksnäringen ska utvecklats i hela kommunen” samt att” En utveckling av landsbygden, kust- och skärgården är viktig för Västerviks kommun och där är möjligheten att bo och bygga en väsentlig förutsättning.”

I fördjupade tätortstudier för Västerviks kommun 1990 är området utpekat inom område markerat med FL med förklaringen: Anläggningar för sport och friluftsliv med inslag av fritidshus.

Granskningstiden är den 15 september - 30 september 2016. Eventuella synpunkter skall vara samhällsbyggnadsenheten tillhanda senast den 30 september 2016.

Ändringen handläggs enligt standardförfarande och har tidigare varit föremål för samråd.

Synpunkter lämnas till Västerviks kommun, 593 80 Västervik eller via e-post vasterviks.kommun@vastervik.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningen, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Daniel Niklasson, planarkitekt, e-post daniel.niklasson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 63.

Planhandlingar

Planbeskrivning, (pdf 600 kB)

Behovsbedömning, (pdf 400 kB)

Samrådsredogörelse, (pdf 400 kB)

Gällande plankarta

Gällande planbeskrivning

Sidan senast granskad den 20 april 2016
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)