Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Del av Horn 1:18 m.fl. Drottviksslingan

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

LAGA KRAFT. Vårt syfte med planen är att utöka byggrätten för några fastigheter. Byggrätten ska vara samma som för närliggande områden. 

Ett antal privata fastighetsägare inom Drottviksslingans samfällighet har ansökt om att ändra gällande detaljplan inom området så att byggrätterna blir de samma som för näraliggande nyligen antagna detaljplaner på Hornslandet. Området planlades 1980 och en handfull tomter såldes innan exploateringen avbröts då exploatören gick i konkurs.

Fastighetsägarna har sedan gemensamt bildat en samfällighet för utbyggnad av väg till sina tomter och anslutning till det allmänna VA-nätet har möjliggjorts i samband med VA-utbyggnaden. Merparten av de avstyckade tomterna i området öster om de tomter som ägs av privatpersoner ägs av Marginalen Fastighets AB. Marginalen ser det som sannolikt att strukturen i området kommer att behöva förändras vid en kommande exploatering. Parterna konstaterar därför att en rimlig åtgärd är att utöka byggrätten inom befintlig plan för ett begränsat antal tomter så att dessa kan bebyggas på samma sätt som i omgivande nya planer.
Nuvarande största tillåtna byggnadsarea är 140 kvm. I angränsande planer är största tillåtna byggnadsarea 250 kvm som får fördelas fritt mellan huvudbyggnader och komplementbyggnader. Området föreslås ingå i en utökning av det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.

Syftet med planen är att ge samtliga fastighetsägare på Hornslandet samma bestämmelser vad gäller byggrätt samt att nyttja gjorda investeringar i en äldre detaljplan på bästa sätt.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och handläggs med standardförfarande.

Planen antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2018 och vann laga kraft 28 juni 2018.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se eller Daniel Niklasson, 0490-254063, daniel.niklasson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 17 augusti 2018
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun