Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Del av Hagaområdet, kv. Stenbocken

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert (föräldraledig, åter i november)
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Fanny Hansson (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

LAGA KRAFT. Inom del av Hagaområdet, kv. Stenbocken med mera pågår ett planarbete. Vårt syfte med ändringen av planen är att skapa moderna planbestämmelser med en större flexibilitet och utökande byggrätter för att anpassa till nuvarande och framtida förutsättningar, krav och byggregler.

Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men huvudsyftet fortfarande är detsamma går det att tillämpa "ändring av detaljplan". Bestämmelser kan då läggas till, ändras och tas bort. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas tillsammans med tillkommande ändringar.

Denna ändring innebär att enbart de ändrade bestämmelserna i befintlig stadsplan beskrivs i denna handling som skall läsas tillsammans med de ursprungliga planhandlingarna.

Planområdet ligger i centrala Gamleby och utgör en del av Hagaområdet som ligger i direkt anslutning till vattentornet. Området ligger ca 100 meters gångväg från Gamleby köpcentrum och utgörs av villabebyggelse.

Det har kommit till enhetens kännedom att det inkommit bygglovsansökningar för garage inom befintlig detaljplan. Då gällande planbestämmelser inte tillåter mer än en byggnad per fastighet har bygglov nekats i linje med detaljplanens bestämmelser. Tomternas storlek inom planområdet generellt ger gott om utrymme för större huvudbyggnader och flera byggnader i form av exempelvis garage, vilket flera av de omkringliggande tomterna har. Enheten för samhällsbyggnad har därför gjort bedömningen att det är rimligt att möjliggöra för en större byggrätt samt uppförandet av flera byggnader inom berörda tomter.

Syftet med planändringen är att skapa moderna planbestämmelser med en större flexibilitet och utökande byggrätter för att anpassa till nuvarande och framtida förutsättningar, krav och byggregler.

Enheten för samhällsbyggnad har gjort bedömningen att ändringen är förenlig med gällande stadsplans syfte. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte skall upprättas.

Planen bedöms vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900).

Planen antogs i kommunstyrelsen den 22 september 2020 och vann laga kraft den 16 oktober 2020.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 84.

Sidan senast granskad den 6 juli 2021
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert (föräldraledig, åter i november)
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Fanny Hansson (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.