Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Horn 3 för del av Horn 1:18 med flera

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

LAGA KRAFT Planen är en fortsättning på arbetet att möjliggöra en omvandling från fritidsboende till permanentboende på Hornslandet.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende genom ökade byggrätter och genom förtätning tillskapa fler fastigheter för bostäder. Vidare är syftet att säkerställa skyddsvärd natur och att möjliggöra för rekreation och friluftsliv. 

Planen reglerar i huvudsak befintliga förhållanden. Totalt möjliggörs sex nya tomter. En tomt har utgått efter utställning av hänsyn till bland annat höga naturvärden.

Planområdet är belägna på Hornslandet cirka sex kilometer söder om centrala Västervik. För området gäller en fördjupningen av översiktsplanen. FÖP Hornslandet antogs 2009-01-29. Då planen påbörjades innan 2 maj 2011 upprättas planen enligt Plan- och Bygglagen 1987:10.

Inkomna synpunkter efter utställningen har nu behandlas och länsstyrelsen har fattat beslut om att upphäva strandskyddet för delar av planområdet. Detta beslut har överklagats av en privatperson. Planen har antagits av kommunstyrelsen 9 maj 2016 och kommunfullmäktige 23 maj 2016. Planen har därefter överklagats av en privatperson.

Regeringen har avvisat överklagan vad gäller strandskydd och länsstyrelsen har avvisat överklagandet av planens antagande. Planen vann laga kraft 9 december 2017.

Om du vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om har andra frågor kring handlingarna kontakta Daniel Niklasson, planarkitekt, e-post daniel.niklasson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 63.

Antagandehandlingar

Plankarta (pdf, 4,2 MB)

Plan- och genomförandebeskrivning (pdf, 9,0 MB)

Utlåtande efter utställning (pdf, 231 kB) 

Behovsbedömning (pdf, 154 kB)

Underlagsmaterial

Naturvärdesinventering (pdf 4,4 MB)

Kartbilaga naturvärdesinventering (pdf 1,5 MB)

Andrapartsgranskning naturvärdesinventering (pdf 1,6 MB) Framtagen av exploatören

  • normalt-planforforande
Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.