Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kulturvärden i bygglovsprocessen

Bygglov, bygganmälan, kontaktsida

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan.

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Viktor Källgren
Bygglovhandläggare
Antikvariska frågor
0490-25 48 37
viktor.kallgren@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Julia Sjöblad
Bygglovhandläggare
0490-25 48 41
julia.sjoblad@vastervik.se

Kontakt anmälan

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara.

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Peter Björn
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 08
peter.bjorn@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör, OVK
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Sofi Jämtestam
Byggnadsinspektör och tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Kontakt tillsyn bygg

Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter.

Sofi Jämtestam
Byggnadsinspektör och tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.
Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Katarina Svensson
Administratör
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Anita Andersson
Administratör
0490-25 48 04
anita.andersson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Monica Danielsson
Administratör
0490-25 48 35
monica.danielsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
0490-25 40 00
Fax: 0490-25 48 16
mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490 25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik
0490-25 40 00
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Bygglovsärenden som rör byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla kräver ofta fördjupad antikvarisk kunskap och kontroller av sakkunnig gällande kulturvärden. Nedan beskrivs innebörden av olika begrepp och steg i bygglovsprocessens olika skeden.

Plan- och bygglagen (PBL), har ett framtidsinriktat perspektiv. Den syftar till att främja goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar livsmiljö för såväl människorna i dagens samhälle som för kommande generationer. Att värna kulturvärdena är ett sätt att säkerställa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

I plan- och bygglagen, PBL, ställs det krav som ska tillgodoses när man antingen ändrar eller uppför en byggnad. Det gäller bland annat varsamhetskravet och förbudet mot att förvanska en byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt. Det är byggherrens ansvar att kraven uppfylls och de gäller alltid, oberoende av om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte. Bygglovet innebär att byggherren får en prövning i förväg av om en åtgärd uppfyller vissa av lagens krav eller inte. Samtidigt ger bygglovsprocessen en möjlighet till en dialog mellan byggherre och byggnadsnämnd om hur en åtgärd kan utföras så att bland annat kulturvärdena tillgodoses.

Antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys

En antikvarisk förundersökning ska ha tydliggjort byggnadens kulturvärden, kvalitéer, identifierade värdebärare samt innehålla en tillhörande konsekvensanalys. Förundersökningen med tillhörande konsekvensanalys ska vara tydligt och lättåtkomligt.

Vid inkommen ansökan där miljö -och byggnadsnämnden bedömt att en antikvarisk förundersökning behövs bifogas information om antikvarisk förundersökning till sökande, informationen finns under relaterade dokument.

Antikvarisk kontrollplan

En antikvarisk kontrollplan behövs för att följa upp de viktiga värdena som är identifierade i den antikvariska förundersökningen.
I kontrollplanen ska presenteras vilka handlingar som ligger till grund för kontrollen och på vilket sätt kontrollerna görs. Ibland är det nödvändigt med övervakning av arbetet och då ska det framgå av kontrollplanen vika platsbesök och vilka arbetsmoment som kontrollerats. Kontrollpunkterna ska relatera till det som har pekats ut i förundersökningen.
I vissa ärenden där miljö- och byggnadsnämnden att bygglov och startbesked kan ges samtidigt lämnas en antikvarisk kontrollplan in före bygglovet. I andra, oftast större ärenden, så lämnas förundersökningen in före bygglov men kontrollplan krävs in till det tekniska samrådet /till startbesked.

Exempelmall för en antikvarisk kontrollplan finns under relaterade dokument.

Sakkunnig kulturvärden

Även om det byggherrens ansvar att behövliga kontroller genomförs så görs en bedömning av miljö- och byggnadskontoret om byggherrens egenkontroll kan anses vara tillräcklig för att säkerställa att samhällets krav kan antas bli uppfyllda. Om miljö -och byggnadsnämnden bedömer att en sakkunnig gällande kulturvärden behövs för att följa upp att den antikvariska kontrollplanen följs så ska en sådan anmälas till bygglovet. Oftast är det samma spetskunskap som tagit fram förundersökning och kontrollplan som agerar sakkunnig.

Observera att det finns krav på att den sakkunniga avseende kulturvärden måste vara certifierad. Besök Boverkets hemsida för att hitta en certifierad sakkunnig avseende kulturvärden (KUL), länk till söktjänsten finns under relaterade länkar.

Information om antikvariskt sakkunniga och anmälansblankett för sakkunnig finns under relaterade dokument.

Kulturmiljöprogram

I Västervik har det sedan 2015 pågått ett arbete med att få fram ett nytt kulturmiljöprogram. Programmet pekar ut områden i Västerviks kommun där byggnader och miljöer med höga kulturhistoriska världen finns. Under relaterade länkar hittar du kulturmiljöprogrammet. Där kan du söka ut en viss fastighet för att se om den ligger inom ett utpekat område. Du kan också läsa om områdets kulturvärden i områdesbeskrivningarna som finns på sidan.

Sidan senast granskad den 11 maj 2020
Innehållsansvarig: Maria Ström

Bygglov, bygganmälan, kontaktsida

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan.

Sofie Brorsson Candia
Bygglovhandläggare
0490-25 48 40
sofie.brorsson-candia@vastervik.se

Tobias Johannesson
Bygglovhandläggare
0490-25 48 09
tobias.johannesson@vastervik.se

Markus Högäng
Bygglovhandläggare
0490-25 48 38
markus.hogang@vastervik.se

Viktor Källgren
Bygglovhandläggare
Antikvariska frågor
0490-25 48 37
viktor.kallgren@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Julia Sjöblad
Bygglovhandläggare
0490-25 48 41
julia.sjoblad@vastervik.se

Kontakt anmälan

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara.

Stefan Lundgren
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 24
stefan.lundgren@vastervik.se

Peter Björn
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
0490 - 25 48 08
peter.bjorn@vastervik.se

Abood Aboode
Byggnadsinspektör, OVK
0490-25 48 17
abood.aboode@vastervik.se

Sofi Jämtestam
Byggnadsinspektör och tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Kontakt tillsyn bygg

Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter.

Sofi Jämtestam
Byggnadsinspektör och tillsynshandläggare
0490-25 48 33
sofi.jamtestam@vastervik.se

Daniel Bergman
Bygglov- och tillsynshandläggare
0490-25 48 36, telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.
daniel.bergman@vastervik.se

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.
Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Katarina Svensson
Administratör
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Anita Andersson
Administratör
0490-25 48 04
anita.andersson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Monica Danielsson
Administratör
0490-25 48 35
monica.danielsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
0490-25 40 00
Fax: 0490-25 48 16
mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490 25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik
0490-25 40 00
mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun