Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

Saluhallen

Hamngatan 31
593 33 Västervik
Tfn 0490-25 42 28
I saluhallen hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ordningsregler vid Västerviks Gymnasium

En god arbetsmiljö på skolan gynnar alla. Vår skola ska präglas av ett öppet arbetsklimat där alla tar ansvar för varandra och sig själv samt visar respekt och bemöter varandra på ett trevligt sätt.

För att få en god arbetsmiljö måste alla följa skolans gemensamma regler. Vi måste även visa respekt för varandras arbetsuppgifter och varsamhet med skolans lokaler, inventarier och materiel. Vi utgår från att alla, nya som gamla elever, tar del av och efterlever de överenskommelser och regler som vi måste ha för att vi ska kunna arbeta tillsammans i en god arbetsmiljö.

• Ansvar för sin egen och andras trivsel
• Ansvar för skolarbetet
• Respekt för varandra
• Respekt för vårt gemensamma arbete
• Respekt för egendom, enskild och gemensam

Kort kan våra ordningsregler sammanfattas i att, om du behandlar andra som du själv vill
bli behandlad så behövs inte särskilt många regler.

Problem

Om du har bekymmer eller problem och vill tala med någon i skolan, så finns skolans personal till förfogande. Du ska veta att alla som är anställda i skolan är skyldiga att hjälpa dig, i första hand din mentor. Du är också välkommen till skolans elevhälsoteam (skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, rektor) eller administrationen. Din mentor kan hjälpa dig om du vill få kontakt med skolans elevhälsoteam.

Kränkande behandling

Självklart är det inte tillåtet att utsätta någon för kränkande behandling eller tilltala någon kränkande. Om du skulle känna dig utsatt ska du genast vända dig till din mentor eller någon i skolans elevhälsoteam. Se vidare skolans likabehandlingsplan som finns bl.a. på hemsidan.

Närvaro

För att tiden i skolan ska bli så meningsfull och framgångsrik som möjligt för dig krävs bland annat att du är närvarande på dina lektioner. Om du ändå måste vara borta, tänk på att anmäla det så att din frånvaro blir giltig, eftersom all frånvaro registreras. Frånvaro som inte är anmäld och beviljad betraktas som ogiltig frånvaro och kan påverka rätten till studiebidrag.

Ledighet

Om du planerar in kortare eller längre ledighet så har skolan särskilda regler för detta. Det är viktigt att du med mycket god framförhållning innan tänkt ledighet försäkrar dig om vad som gäller via din mentor.

Sjukanmälan

Tänk på att alltid anmäla dig enligt ditt programs rutiner när du är sjuk så du inte får ogiltig frånvaro vilket kan påverka ditt studiebidrag.

Affischering

…är tillåten under förutsättning att budskapet överensstämmer med skolans värdegrund. Den som önskar affischera ska först meddela receptionen för att få affischen godkänd och stämplad, därefter är det tillåtet att sätta upp affischen på någon av skolans anslagstavlor.

Rökning (inkl. e-cigaretter) och snusning…

…är tillåten utanför skolans område eller vid andra angivna platser vid gymnasiets annexskolor.

Parkering…

…av cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar ska ske på anvisade platser.

Mobiltelefoner…

…är givetvis inte påslagna under lektionstid. Undantag kan göras i samråd med din lärare. Mobiltelefoner får inte tas med till skrivplatsen vid skrivningar. Tänk också på att det är många som arbetar här och då blir ljudnivån lätt hög. Tänk på detta när du vistas i korridorerna utanför lektionstid.

Stölder…

…sker tyvärr ibland även hos oss. Särskilt omklädningsrummen vid idrotten är utsatta. Tänk på att inte lämna några värdeföremål i omklädningsrummen. Dessvärre har skolan inte någon försäkring som gäller stöld av personlig egendom. Hemförsäkring kan gälla i sådana fall. Var aktsam om dina tillhörigheter!

Vad händer om någon trots allt bryter mot ordningsreglerna?

Farliga eller störande föremål…

…ska naturligtvis inte finnas med i skolan. Personal i skolan har rätt att omhänderta föremål som kan anses störande eller utgöra en fara för säkerheten i skolan.

Fusk...

…vid prov är givetvis inte tillåtet. Den som ertappas med fusk avvisas omedelbart av ansvarig lärare och skrivningsresultatet räknas som 0 poäng.

Avvisning…

…från lektion kan ske i de fall en elev stör och inte följer tillrättavisning från lärare.

Meddelande till föräldrar…

…lämnas i alla sammanhang till omyndig elevs målsmän där regelbrott skett.

Studieplaneringsmöte…

…är ett led i skolans arbete att stödja eleverna i sitt skolarbete men kan också förekomma i tillrättavisande syfte. Alla studieplaneringsmöten protokollförs.

Skriftlig varning…

…kan utfärdas av rektor till elev som vid upprepade tillfällen fortsatt med olämpligt uppträdande trots tidigare tillrättavisningar...

Avstängning…

…av elev kan beslutas av rektor i högst två veckor. Därefter är det Barn- och utbildningsnämnden
som fattar beslut om avstängning i högst tre terminer.

Betalningsskyldig…

…blir du om du genom oaktsamhet eller med vilja förstör i skolan.

Polisanmälan…

…görs vid alla brott mot ordningsreglerna som också är ett brott mot någon lagstiftning, till exempel.
stöld, misshandel eller kränkningar av olika slag.

Sidan senast granskad den 11 september 2017
Innehållsansvarig: Jenny Gustavsson

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

Saluhallen

Hamngatan 31
593 33 Västervik
Tfn 0490-25 42 28
I saluhallen hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)