Inventering av dagvattenanslutningar i Björnsholm och delar av Gamleby

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-07-06

Under vecka 24 påbörjas inventering av dagvattenanslutningar i Björnsholm och delar av Gamleby. Berörda fastighetsägare har fått information via brev. Från vecka 27 kommer det att vara ett sommaruppehåll. Inventeringen återupptas i mitten av augusti. Större delen av Gamleby är färdigt, Björnsholm nästa!

Västervik Miljö & Energi AB ska besiktiga takavlopp, spygatter och ev. dagvattenbrunnar på fastigheterna. Avsikten är att utreda vart stuprör och dyl. är kopplade. Besiktningen kommer att genomföras av personal från företaget Sweco.

Utredningen ingår som en del i arbetet med att hitta källor till oönskat vatten i ledningsnätet för spillvatten.

Vid besiktningen kommer gul-grönt färgat vatten spolas i stuprören för att se vart det rinner. Som komplement till spolningen kommer rök (helt ofarlig så kallad discorök) att tryckas in främst i de allmänna dagvattenledningarna (ute i gatan) för att lokalisera andra typer av skador och otätheter.

Undersökningsmetoderna innebär att det kan komma ut färgat vatten i Gamlebyviken och Gamlebyån och mindre diken. Rök kan tränga upp i stuprör och brunnar i gatan.

Frågor

Frågor i samband med inventeringen besvaras av:

  • Jonas Backö (Sweco), 0470-73 51 18, dagtid 08:00-16:00 (tids- och detaljplanering)
  • Lotta Lidman Almqvist (VMEAB), 0490-25 70 17, dagtid 08:00-16:00

Bakgrundsinformation

Det allmänna avloppsledningsnätet består oftast av skilda ledningar för dagvatten och spillvatten. Spillvatten är vatten från främst toaletter, badrum och kök. Dagvatten är avrinnande vatten (regn- och smältvatten) som tillförs avloppsnätet via stuprör samt gårds- och gatubrunnar.

Fördelen med att skilja på spill- och dagvatten är att reningsverket endast belastas med spillvatten. Det medför att reningsprocessen kan göras betydligt säkrare och billigare, samt att risken för översvämningar minskar hos fastighetsägarna.

Ibland händer det att ledningarna för fastigheterna (serviserna) har kopplats på fel
ledning genom en förväxling eller att både spill- och dagvatten går på samma ledning (oftast spillvattenledningen). Det betyder att spillvattenledningen belastas med mer vatten än vad den är anpassad för.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, 0470-132 78

Vatten & Avlopp, 0490-122 98

Fjärrvärme, 0490-25 70 94

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)