Kontakt Västervik Biogas

Västervik Biogas AB

Telefon: 0490-25 59 00
Fax: 0490-25 70 51
E-post: miljoenergi@vastervik.se
Besök: Lunnargatan 1, Västervik

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Funderar du på att köpa en biogasbil och vill veta mer om hur biogas framställs och om hur biogasfordon påverkar miljön? Här förklarar vi hur det fungerar!

Biogas bildas när organiskt material bryts ned i en miljö utan syre. Det är en förnyelsebar källa för energi som - precis som naturgas - mest består av metan.

Så här bildas biogas: 

  • När matavfall från hushåll eller gödsel från lantbruk bryts ned av mikroorganismer. 
  • När slam i reningsverk för vatten och avlopp genomgår rötning. 
  • Kan också utvinnas ur deponier där organiskt material tidigare lämnats.

Användningsområden

Biogas används som bränsle i fordon eller till el- och värme. Gasen kan blandas med naturgas och kan dela samma system för distribution, vilket är en fördel logistiskt. Biogas används ofta småskaligt i lokala anläggningar, men efterhand som användningen ökar blir de ekonomiska fördelarna och vinsterna för miljön allt större.

Beroende på gasens ursprung, samt på hur rötningen drivs, kan biogasen ha olika sammansättning. Halten metan i biogas varierar från 40 till 80 procent av volymen. Övriga komponenter är koldioxid, kväve och olika föroreningar i mindre mängder. Det som ger gasen energivärde är metan (CH4). För gas från deponier varierar sammansättningen också beroende på hur mycket gas som tas ut ur deponin. Biogasen är oftast mättad med vattenånga. 

För att biogas ska kunna användas som fordonsgas behöver den renas från koldioxid. Reningen sker i en uppgraderingsanläggning där metanhalten i gasen höjs samtidigt som energivärdet ökar. När gasen uppgraderats innehåller den cirka 98% metan och endast 2% koldioxid och kvävgas.

Energivärde och miljöeffekter

Energin i biogasen - som har ett energivärde på ungefär 5-8 kWh/Nm3 - är beroende av biogasens metanhalt. Normalkubikmeter, m3N, är en enhet som anges för 1 m3 gas med trycket 1,01 bar och temperaturen 0 °C. Energivärdet för uppgraderad biogas är det samma som för naturgas och uppgår till 11 kWh/Nm3.

Biogas är idag det bästa alternativa bränslet för fordon, både ekonomiskt och miljömässigt. När du byter från ett fossilt bränsle som bensin eller diesel till biogas bidrar du till att minska de totala utsläppen av koldioxid, kolväten, kväveoxider och stoft. På många orter finns idag fordon som drivs med biogas och mätningar har gjorts som påvisar en klart förbättrad stadsmiljö efter införandet. Dessutom är gasfordon lika säkra som andra fordon. Tanken i gasfordon har en automatisk ventil för avstängning, vilket innebär att risken för läckage är liten. Om biogas av misstag släpps ut blandar den sig snabbt med luften. Det kostar också mindre att köra på gas, i jämförelse med bensin. Priset för biogas varierar och beror på var i Sverige du tankar. I dagsläget har fordon som drivs med gas även en lägre förmånsbeskattning än de som drivs med bensin. 

Vid förbränning av biogas bildas i huvudsak koldioxid, vatten och kväveoxider. Eftersom biogas är ett biobränsle medför förbränningen dock inte något nettotillskott av koldioxid i atmosfären.

Sidan senast granskad den 4 oktober 2013
Innehållsansvarig: Bruno Nilsson

Kontakt Västervik Biogas

Västervik Biogas AB

Telefon: 0490-25 59 00
Fax: 0490-25 70 51
E-post: miljoenergi@vastervik.se
Besök: Lunnargatan 1, Västervik

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)