Arbetet för VO-College i Kalmar län

Kontakt kring Vård- och omsorgscollege

Kontakt

Mattias Nordqvist

Processledare VO-College Kalmar län

Campus Västervik

mattias.nordqvist@vastervik.se

Telefon: 0490-254310, 0768-362541

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Västerviks kommun tog i slutet av 2013 initiativ till att genomföra en förstudie. Vi ville se över möjligheterna för att inrätta ett VO-College i Kalmar län. Intresset hos de organisationer vi kontaktade var stort.

Vi har gjort bedömningen att det finns goda förutsättningar för att börja med en samverkan. Vi kontaktade länets kommuner, landstinget, kommunal och Kalmarsunds gymnasieförbund. Att intresset är stort har flera orsaker. En av dem är den utmaning arbetsgivarna inom vård och omsorg står inför när det gäller rekrytering i framtiden. Sveriges befolkning kommer fortsätta att öka. Samtidigt sker en omfattande förändring av den demografiska strukturen. Nedan ser vi två diagram som visar denna förändring.

Befolkningsstatistik

I det högra diagrammet ser vi utvecklingen (i tusental) för de olika åldersgrupperna från 1960 och fram till idag. De streckade linjerna visar prognosen för hur grupperna kommer att utvecklas fram till 2060. Det vänstra diagrammet visar att samtliga grupper ökar i antal även att gruppen 65+ ökar kraftigast. Tittar vi på det högra diagrammet ser vi hur denna utveckling förhåller sig som andel av befolkningen. Prognosen visar att gruppen 20-64 år kommer att minska kraftigt i relation till gruppen 65+ som ökar kraftigt. Denna demografiska förändring får många konsekvenser. Till exempel:

  • Försörjningskvoten ökar. Allt färre personer i arbetsför ålders ska försörja fler personer.
  • Livslängden ökar och andelen av befolkningen blir allt äldre vilket leder till ett ökat behov av vård och omsorg.
  • Många personer i arbetsför ålder står inför pensionering vilket innebär att arbetsgivarna inom vård och omsorgssektorn står inför ett omfattande rekryteringsbehov.

Denna demografiska förändring påverkar givetvis många andra sektorer och branscher vilket innebär att arbetsgivarna i stor utsträckning framöver kommer att konkurrera om samma arbetskraft.

Beskrivningen gäller för hela Sverige men inte minst i vår region. Arbetet med att säkerställa det framtida rekryteringsbehovet är därför en mycket strategisk viktigt fråga för regionen. Detta tydliggörs också i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

VO-College är en framgångsrik strategi för att möta dessa utmaningar.

Styrgrupper

I den förfrågan kring samverkan som vi skickade till berörda organisationer i länet var förslaget att arbeta för att inrätta ett regionalt VO-College samt tre lokala VO-College. Nedanstående fyra bilder visar hur dessa styrgrupper är sammansatta. De lokala VO-collegen i länet är uppdelade i tre delar, NORR, MITT och SÖDER.

Styrgrupp

 

 

Styrgrupp NORRStyrgrupp MITTStyrgrupp SÖDER

I dagsläget är cirka 95 procent av representanterna i styrgrupperna utsedda. Samtliga 12 kommuner har fattat ett politiskt beslut om att delta i samverkan. Kommunal, Regionförbundet Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Kalmarsunds gymnasieförbund har också beslutat att delta i samverkan.

Den 18 december träffades den regionala styrgruppen för första gången för ett introducerande styrgruppsmöte. Huvudfokus på mötet var att få lära sig mer om konceptet kring VO-College genom föredrag och möjligheter att ställa frågor. 

Sommaren 2014 fanns det 19 nationella och drygt 70 lokala VO-College i Sverige. Detta är en möjlighet för Kalmar län i den fortsatta processen. Nätverk för samverkan mellan regionerna har redan etablerats.

Processledare

I förstudien var förslaget att en processledare skulle vara på plats från och med augusti 2014. Rekryteringsprocessen drog dock ut på tiden och Esbjörn Grandalen blev anställd som processledare från och med den 1 november 2014. Vill du ha kontakt med honom så hittar du hans uppgifter under Kontakta oss.

Arbetet kommer att vara tydligt processbetonat med en hög delaktighet från alla deltagande organisationer. Målen kring en certifiering är klara och likaså de beslutande strukturerna genom den regionala och de lokala styrgrupperna. Men det är arbetet på väg mot målet som kommer att vara avgörande för hur samverkan utvecklas.

Tjänsten finansieras till en tredjedel av Landstinget, en tredjedel av Regionförbundet och resterande tredjedel delas mellan de deltagande kommunerna.

Mål och syfte

Målet för arbetet under dessa tre år är att:

  • ”Certifiera ett regionalt och tre lokala Vård- och omsorgscollege i Kalmar län.”

Det övergripande målet eller syftet med arbetet kan sammanfattas med nedanstående punkter:

  • Att vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet.
  • Att arbetsgivarna får personal med den kompetens de behöver.
  • Att de studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalitet som ger anställningsbarhet och en god grund för vidare studier.
  • Att utbildningsanordnare får större efterfrågan på sina utbildningar och kan uppnå samordningsvinster genom samarbete med andra utbildare.
  • Att utbildningsanordnare får tillgång till arbetsplatsförlagt lärande (APL) av god kvalitet med kompetenta handledare.
  • Att anställda kan utvecklas i sina arbeten genom att utbildnings- och utvecklingsinsatser snabbt kan anpassas efter behov.

Hemsida

Vi har skapats en hemsida för arbetet med inrättandet av ett VO-College. För tillfället ligger den under Västerviks kommuns hemsida, då Västerviks kommun är projektägare för arbetet. Om hemsidan framöver ska vara mer fristående från befintliga organisationer får den regionala styrgruppen besluta om. Tanken är att hemsidan ska fungera för att lämna information om arbetet både externt och internt i deltagande organisationer. Hemsidan ska hållas uppdaterad för att alla ska kunna ta del om var arbetet befinner sig och för att hitta aktuella dokument. Via hemsidan kan man också kommunicera kring pågående process och anmäla sig till det nyhetsbrev som kommer att skapas under arbetet.

MindView - verktyg för tankekartor

MindView ett verktyg för att skapa tankekartor. Dessa gör det möjligt för användaren att brainstorma och att visualisera idéer och processer snabbt och enkelt. MindView kommer att användas i detta arbete både för att informera och visualisera det pågående arbetet. För att kunna öppna dessa filer krävs att man laddar hem en ”tittar-version” av programmet. Det gör man genom att klicka på nedanstående länk och välja Download MindView 5 PC Viewer (28.5MB). Följ sedan instruktionerna för installation.

http://www.matchware.com/en/products/mindview/mindview_viewer.htm

Nyhetsbrev

Ambitionen är att skapa ett nyhetsbrev cirka 1 gång i månaden. Nyhetsbrevet kommer främst att beskriva vart arbetet befinner sig i processen. Vad har hänt och vad är på gång? 

Microsoft OneDrive

OneDrive ett webbhotell för fillagring som låter användare ladda upp och synkronisera filer till en ”molnlagring”. Användare kan sedan komma åt filerna från en webbläsare eller lokala enhet. Filerna kan vara privata eller offentliga. OneDrive kommer att användas av processledaren för att dela ut aktuella filer och dokument till berörda personer.

Sidan senast granskad den 12 december 2014
Innehållsansvarig: Mattias Nordqvist

Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

I Kalmar län certifierades ett regionalt och två lokala Vård- och omsorgscollege 2016.

Kontakt kring Vård- och omsorgscollege

Kontakt

Mattias Nordqvist

Processledare VO-College Kalmar län

Campus Västervik

mattias.nordqvist@vastervik.se

Telefon: 0490-254310, 0768-362541

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)