Utbildning

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Dessa utbildningar kan du läsa på plats hos oss vilket betyder att du får en studiegrupp och att du kan se dina föreläsningar tillsammans med dina studiekamrater.

Kommande utbildningar

 

Hösten 2017 

Program, grundnivå

Socialpedagogiska programmet, 180 hp

I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen.

Utbildningens huvudsakliga områden är socialt arbete och socialpedagogik. Du läser även kurser med inriktning mot pedagogik, sociologi och socialpsykologi samt en termins studier i det sociala arbetets juridik.

Läs mer om Socialpedagogiska programmet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård.

Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad och innehåller en spännande mix av t.ex. idéhistoria, hälsokunskap och klinisk verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen ger dig möjlighet till internationella erfarenheter, både under och efter utbildningen.

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet

Program, avancerad nivå

Specialist­sjuk­sköterske­program, inriktning distriktssköterska
75 hp

Utbildningen syftar till att utbilda distriktssköterskor och ger beredskap för att medverka i dagens och morgondagens folkhälsoarbete, hemsjukvård, barn- och skolhälsovård. Distriktssköterskeutbildningen ger dig yrkes-och ämnesfördjupning i vårdvetenskap samt rätten att förskriva specificerade läkemedel till patienter med vissa sjukdomar.

Läs mer om specialistsjuksköterskeprogrammet, distriktssjuksköterska

Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp

Programmet ger dig kompetens att förstå och tillvarata barns och ungdomars erfarenheter, behov och perspektiv och utifrån dessa arbeta strategiskt för att stärka barns och ungdomars villkor i samhället. Du arbetar kanske redan idag som lärare, socialpedagog, psykolog eller inom vården eller med barns och ungdomars kultur och fritid. Programmet förbereder dig också för forskarstudier.

Läs mer om barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram

Yrkeshögskoleutbildningar

Specialistundersköterska - inriktning äldre 200 YH-poäng

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska!

I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas.

Läs mer om specialistundersköterska - inriktning äldre

Certifierad Produktionstekniker

Gillar du teknik och problemlösning och vill ha ett spännande jobb?
Då har vi utbildningen för dig som har jobbat lite inom industriell produktion och som vill utveckla dig inom området för att sedan kunna jobba som produktionstekniker.

Lär mer om certifierad produktionstekniker

Kurser, Grundnivå

Juridisk översiktskurs – med handelsrättslig inriktning, 15 hp

Kursen har som mål att ge en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala rättsområden, särskilt dem som är viktiga för samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken.

Innehåll
Kursen inleds med en presentation av samhällets rättsliga reglering av det ekonomiska. Orientering lämnas om lagstiftningsproceduren, rättskällorna, rättssystemet och domstolsväsendet såväl i nationellt som i EG-/EU-perspektiv. Tonvikt läggs på grundläggande studium av det förmögenhetsrättsliga området inom civilrätten.

Speciellt belyses
- Personrätt
- Avtalsrätt
- Köprätt
- Fordringsrätt
- Marknadsrätt
- Associationsrätt
- Arbetsrätt

Läs mer om Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning

Ledarskap, 7,5 hp

Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse för ledarskap som begrepp och fenomen. Du ska få kunskaper om och förståelse för ledarskapets tillämpning inom kommunikation, konflikthantering, grupprocesser, teambuilding och stresshantering. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Innehåll
Kursen delas in i fyra huvudområden som behandlar ledarskap ur olika perspektiv.
Ledarskap (Leadership)
Ger en orientering i teoribildning kring ledarskap och dess användningsområden. Kursen tar upp beteenden och attityder i samband med ledarskapet, ledarstilar, ledarutveckling samt jag-utveckling.
Kommunikation, konflikthantering och stress (Communication, solving conflicts and stress)
Belyser samband mellan kommunikation och konflikthantering, stress och välbefinnande.
Teambuilding och grupprocesser (Teambuildning and group processes)
Teorier om grupper, grupprocesser och team presenteras kopplat till ledarskapet.
Tillämpning (Application)
Deltagaren omsätter teoretiska utgångspunkter i tillämpade sammanhang samt belyser detta genom vidare reflektion, utvärdering och diskussion.

Läs mer om Ledarskap

Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp

Målet med kursen är att ge studenten praktisk kompetens att väl genomföra projekt genom att den innehåller många upplevelsebaserade moment med återkoppling till och reflektion över teorin. Kursen syftar till att belysa både rollen som projektledare och rollen som projektmedarbetare.

Innehåll
Projektets inledning, dess faser samt karaktäristik och risker. Olika typer av projekt, Projektets olika faser från idé till avslutning/överföring, och riskanalys.
Planering och uppföljning
Framtagning av arbetspaket, nätverksplanering och andra planeringsmodeller, operativ projektstyrning, ekonomisk styrning och uppföljning
Projektledaren, organisation och gruppdynamik
Projektorganisation, linjeorganisation och matrisorganisation, projektledarens och projektmedlemmarnas roller. Konflikt- och relationshantering. Gruppens utvecklingsfaser och roller i gruppen. Presentation av projektet för omvärlden.

Läs mer om Projektledning och projektarbete I

Sidan senast granskad den 20 april 2017
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Pågående utbildningar

Program, grundnivå
- Socialpedagog, 180 hp
- Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Program, avancerad nivå
- Barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp
- Socialt arbete, AIL för verksamhetsutveckling, 60 hp
- Specialistsjuksköterskeprogram - inriktning psykiatrisk vård, 60 hp
Kurser, grundnivå
- Socialpedagogiskt arbete med äldre, 7,5 hp
- Socialpedagogiskt arbete med människor med intellektuella funktionshinder, 7,5 hp
- Juridisk översiktskurs – med handelsrättslig inriktning, 15 hp
- Ledarskap, 7,5 hp
- Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp
Kurser, avancerad nivå
- Social identitet, delaktighet och lärande, 7,5 hp
- Social mobilisering i ny tid, 7,5 hp
Co-op utbildningar
- Ekonomi, 180 hp
- Elkraft, 180 hp
- Industriell ekonomi, 180 hp
- Produktionsteknik med logistik, 180 hp
- Produktutveckling med design, 180 hp
- Systemutveckling - IT och samhälle, Co-op, 180 hp
YH-utbildningar i samarbete med Lernia
- Certifierad produktionstekniker, 200 Yhp
- Produktionstekniker livsmedel, 200 Yhp
- Mejeritekniker, 300 Yhp

Kommande utbildningar

HT 2018 - Maskiningenjör - Industriell produktion, 180 hp

Kontakta oss

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30
Fredag: 07.30 - 15.00
Lunchstängt: 11.30 - 12.30

Telefon

0490 - 25 40 90 

Besöksadress

Östersjövägen 8

Postadress

593 32 Västervik

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)