Dokumentation av grödans kvävebehov

Kontakt angående lantbruk

Christer Hermansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöskydd lantbruk
Telefon: 0490-25 48 06
E-post: christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Hela Västerviks kommun ingår i det som benämns känsliga områden för kvävebelastning.

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:40) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring reglerar därför tillförseln av kväve via gödsling. 20 § lyder:

”Inom känsliga områden ska tillförseln av kväve via gödselmedel begränsas så att den inte överstiger den mängd som för avsedd gröda kan anses vara nödvändig för att utnyttja växtplatsens produktionsförmåga.

På jordbruksföretag ska behovet av gödselkväve för den förväntade skördenivån beräknas efter att hänsyn tagits till stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt, eventuell mulljord samt tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel till årets gröda.

Vid beräkning av gödslingsbehovet till en enskild gröda ska utgångspunkten vara den förväntade skördenivån för det aktuella fältet. I beräkningen ska de ingående posterna enligt bilaga 6 vara med.

Beräkningen ska dokumenteras genom en växtodlingsplan eller motsvarande. Beräkningen ska användas som utgångspunkt för gödslingen.

Inom känsliga områden krävs dokumentation av grödornas kvävebehov genom en växtodlingsplan eller motsvarande.”

Detta betyder att lantbrukaren ska visa att man beräknat hur mycket kväve som grödan ska tillföras. Kvävegödslingen ska anpassas efter beräkningen. Kravet är att beräkningen ska vara dokumenterad. Det görs enklast i en växtodlingsplan.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2017
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Kontakt angående lantbruk

Christer Hermansson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöskydd lantbruk
Telefon: 0490-25 48 06
E-post: christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)